Valtaosassa vastanneista järjestöistä on käytössä tai suunnitteilla toimintaa ohjaava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Kaikista vastanneista järjestöistä 54 prosenttia ilmoittaa, että heillä yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelman avulla. 20 prosenttia vastanneista kertoo yhdenvertaisuussuunnitelman olevan suunnitteilla

Kyselyn vastausten perusteella monissa järjestöissä on saatu kehitettyä toimintaa ja toimintaympäristöjä merkittävästi, kun nuoret on otettu mukaan yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoon.

Lähes puolet vastanneista järjestöistä kertoo, että nuorten kanssa toimivien työntekijöiden osaaminen yhdenvertaisuusasioissa on lisääntynyt. Noin kolmasosa vastaajista ilmoittaa toimintaansa tulleen lisää vähemmistöihin kuuluvia nuoria. Lisäksi 21 prosenttia vastanneista järjestöistä kertoo, että syrjintää ja häirintää tapahtuu heidän toiminnassaan aiempaa vähemmän. Osa vastanneista järjestöistä painottaa, että heidän toimintansa on ollut jo valmiiksi tasa-arvoa lisäävää ja erityisryhmät huomioon ottavaa, joten merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.

Lähes puolet vastanneista järjestöistä kertoo, että nuorten kanssa toimivien työntekijöiden osaaminen yhdenvertaisuusasioissa on lisääntynyt. Noin kolmasosa vastaajista ilmoittaa toimintaansa tulleen lisää vähemmistöihin kuuluvia nuoria. Lisäksi 21 prosenttia vastanneista järjestöistä kertoo, että syrjintää ja häirintää tapahtuu heidän toiminnassaan aiempaa vähemmän. Osa vastanneista järjestöistä painottaa, että heidän toimintansa on ollut jo valmiiksi tasa-arvoa lisäävää ja erityisryhmät huomioon ottavaa, joten merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.

Piirakkakaavio: Onko järjestössänne tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa tai onko sellainen suunnitteilla?
Onko järjestössänne tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa?
Miten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen on näkynyt järjestönne toiminnassa?%
Toimintaan on tullut lisää vähemmistöihin kuuluvia nuoria32 %
Nuorten kanssa toimivien osaaminen on lisääntynyt 43 %
Syrjintää ja häirintää tapahtuu aiempaa vähemmän21 %
Jotain muuta36 %
Palkkikaavio: Miten järjestötoimijoilla on osaamista tai työvälineitä kohdata vähemmistöryhmiin kuuluvia nuoria
Onko järjestönne nuorten parissa toimivilla henkilöillä osaamista ja työvälineitä toimia seuraaviin ryhmiin kuuluvien nuorten kanssa?

Mielenkiintoista on, että vastausten perusteella suunnitelman laatiminen näyttää vähentäneen syrjintää ja häirintää vain noin viidenneksessä järjestöistä. Tämä voi osittain selittyä sillä, että syrjintää tai häirintää tapahtuu järjestöjen toiminnassa jo nyt suhteellisen harvoin, eikä se siksi ole aiempaan verrattuna vähentynyt merkittävästi. Toisaalta voi olla, etteivät vastaajat välttämättä osaa arvioida omasta positiostaan käsin, onko asiassa tapahtunut muutosta. Lisäksi on mahdollista, että suunnitelman vaikutus syrjinnän ja häirinnän vähenemiseen näkyy järjestöjen toiminnassa vasta pidemmällä aikavälillä.

Nuorten ja työntekijöiden osaamista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoista on kasvatettu järjestöissä esimerkiksi koulutuksilla ja tuomalla teemoja laajempaan tietoisuuteen. Vastanneista järjestöistä 57 prosenttia ilmoittaa, että heillä tarjotaan tai on tarjottu koulutusta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoista nuorten parissa toimiville henkilöille. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekeminen näyttää aineiston perusteella ennen kaikkea lisänneen nuorten kanssa toimivien henkilöiden osaamista toimia eri taustoista tulevien ja eri ryhmiin kuuluvien nuorten kanssa.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »