Tämän sivuston tiedot on koottu Manner-Suomen kuntiin ja Allianssin jäsenjärjestöihin lähetetyn Nuorisotyöstä Suomessa 2019 -verkkokyselyn vastauksista, Kirkkohallituksen ja seurakuntien tilastoaineistoista ja kirjallisista vastauksista sekä aluehallintovirastojen nuorisotyön peruspalvelujen arviointiraporteista. Selvityksen toteutukseen osallistuivat Kuntaliitto, kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto sekä Kirkkohallitus.

Allianssin projektikoordinaattori Essi Holopainen on vastannut kyselyn tulosten käsittelystä ja sivuston sisällön pääkirjoittamisesta. Tulosten käsittelyyn on kuulunut aineiston kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analysointi. Kuntakyselyn tuloksia on analysoinut lisäksi kunnallisen nuorisotyön asiantuntija Johanna Kalliomaa osaamiskeskus Kanuunasta. Evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyöstä käsittelevien osioiden kirjoittamiseen osallistui Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta. Kuvaajat ja sivuston visuaaliset elementit on suunnitellut Henri Strandman. Valokuvaajina ovat toimineet Anna Autio ja Susanna Pesonen.

Kuntiin ja järjestöihin lähetetyt kyselylomakkeet eivät olleet täysin toisiaan vastaavia, vaan yhteisten teemojen ohella kyselyissä haluttiin painottaa kunkin sektorin tekemän nuorisotyön erityispiirteitä. Kyselyiden vastaukset on kerätty verkkokyselynä 4.3.–15.4.2019. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen 295 kuntaan nuorisotoimesta vastaavalle viranhaltijalle tai nuorisotyön asiantuntijalle sekä kaikkien Allianssin 128 jäsenjärjestön nuorisotyön koordinoinnista vastaaville työntekijöille sekä muille keskeisille nuorisoalan järjestöille. Kyselyyn vastasi yhteensä 206 kuntaa ja 46 järjestöä. Kuntien vastausprosentti oli 70 ja järjestöjen 36. 

Kyselyihin vastanneet työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä, mikä vaikuttaa vastausten sisältöjen painotuksiin. Vastausten kirjossa korostuvat esimerkiksi eri toimijatahojen nuorisotyön tekemistä ohjaavat rakenteet ja hallinto. 

Koska nuorisotyön kentällä toimii ja vaikuttaa keskenään erilaisia tahoja, myös nuorisotyötä kuvaavia käsitteitä on lukuisia. Eri toimijat saattavat esimerkiksi kuvailla nuorisotoimintaansa liikkuvaksi, jalkautuvaksi tai pop-up -tyyppiseksi, ja eri vastaajatahot saattavat tarkoittaa näillä käsitteillä hieman eri asioita. Näitä käsitteitä pyritään teksteissä avaamaan tiedostaen, että kaikista niistä ei nuorisotyön kentällä vallitse yksimielisyyttä.

Sivuston rakenne noudattelee suurelta osin kyselylomakkeiden rakennetta. Resurssit-osiosta löytyy tietoja kuntien, järjestöjen ja kirkon nuorisotyön rahoituksesta ja henkilöstöstä sekä näitä koskettavista muutoksista viiden viime vuoden aikana. Nuorisotyön toimintaympäristöjä, työmuotoja ja yhteistyökumppanuuksia koskevissa osioissa analysoidaan vastaavasti sekä nykytilannetta että nuorisotyön järjestämisessä tapahtuneita muutoksia kaikkien toimijoiden perspektiivistä. Nuorisotyön ajankohtaiset ilmiöt esitellään omassa osiossaan teemoittain ja teksteissä on nivottu yhteen sekä kuntien että järjestöjen vastauksia.

Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyössä käsitellään omassa osiossaan. Lisäksi omassa osiossaan avataan järjestöjen antamia vastauksia yhdenvertaisuutta edistävästä nuorisotyöstä. Vaikka kaikilta kyselyihin vastanneilta toimijoilta ei ole kysytty kysymyksiä täysin samoista aihepiireistä, sivustolle on haluttu tuoda kaikki kerätty ja ajankohtainen tieto tämän hetken nuorisotyön kentästä ja sen osa-alueista.

Alla olevien linkkien kautta pääset myös lukemaan Allianssin aiempia selvityksiä kunnallisesta nuorisotyöstä:
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »