Nuorten pelaaminen ja sosiaalisen median maailmassa eläminen on korostunein kaikista kysytyistä ilmiöistä kunnallisessa nuorisotyössä. Jopa 88 prosenttia vastanneista kunnista arvioi sosiaaliseen mediaan ja pelaamiseen liittyvien keskusteluiden lisääntyneen nuorisotyössä ja nuorten parissa viimeisten vuosien aikana. Teemat ovat vahvasti esillä myös järjestökyselyn ja kirkollisten toimijoiden avovastauksissa.

Nuorten lisääntynyt pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö huolestuttaa nuorten kanssa työskenteleviä, vaikka digitalisaatiokehityksen nähdään myös tuottaneen paljon positiivista sisältöä nuorten elämään. Somemaailman kuvaillaan antavan nuorille virheellistä ja vääristynyttä kuvaa todellisuudesta sekä luovan uudenlaisia paineita kuulua joukkoon. 

Nuoret rakentavat identiteettiään jo varhain rinnakkain sekä arkielämässä että somemaailmassa, ja he hakevat molemmissa hyväksyntää ja vahvistusta itsetunnolleen. Toimijat nostavatkin vastauksissaan esiin, että sosiaalinen media on lisännyt esimerkiksi nuorten ulkonäköpaineita. Myös somekiusaaminen ja somessa tapahtuva seksuaalinen häirintä ovat vastaajien mukaan yleistyneet. 

Nuorten sosiaalisten taitojen heikkeneminen huolestuttaa vastaajia. Kyselyyn vastanneet toimijat pohtivat, että liiallinen pelaaminen ja älylaitteiden käyttö heikentää joidenkin nuorten taitoja toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa, millä on vaikutusta myös heidän koulumenestykseensä ja työllistymiseensä. Vaikka sosiaalisen median maailmaan uppoutuminen ja pelaaminen eivät itsessään ole pelkästään ongelmallisia ilmiöitä, niiden nähdään vähentäneen nuorten liikkumista, heikentäneen nuorten kommunikointitaitoja ja lisänneen yksinäisyyttä.

“Pelaaminen ja somemaailma vääristävät arkitodellisuutta. Kohtaaminen ja kasvokkain puhuminen on vaikeaa ja puhelimen/somen kautta viestittämällä ei kohtaa toisen tunnemaailmaa joten on helppo sanoa toiselle tosi pahasti.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

“Nuoret hallitsevat somemaailman ja ottavat käyttöön nopeasti uusia sovelluksia. Somen ja pelien kautta heillä on kohentunut kielitaito.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

Toisaalta vastaajat näkevät digitalisaatiokehityksen ja sosiaalisen median tarjoamat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhtenä merkittävimpänä myönteisenä ilmiönä nuorten elämismaailmassa. Toimijoiden mukaan digitalisaatio ja globalisaatio ovat avanneet ovia maailmalle ja tarjoavat nuorille työkalujen ja urasuuntien lisäksi myös aiempaa enemmän tietoa, taitoja ja perspektiiviä. 

Nuorten mediakriittisyyttä kehutaan, minkä lisäksi nuorten aktiivisuuden ja vaikuttamisinnokkuuden nähdään kasvaneen juuri aiempaa helpommin saatavilla olevan tiedon ansiosta. Sosiaalinen media on laajentanut monien mahdollisuuksia olla yhteydessä ystäviin eri puolilla maailmaa ja luoda kontakteja uusiin ihmisiin. 

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »