Nuorten omaehtoinen toiminta ja vapaaehtoistoiminta

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan nähdään pääasiassa yleistyneen sekä kunnallisella tasolla että järjestökentällä. 57 prosenttia nuorisojärjestötoimijoista ja 39 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista näkee ilmiön korostuneen nuorisotyössä viimeisen viiden vuoden aikana. Vastausten välillä on kuitenkin myös eroja, ja moni nuorisotyötä tekevä arvioi erityisesti nuorten tekemän vapaaehtoistyön vähentyneen viime vuosien aikana. Kunnallisen nuorisotyön toimijoista 17 prosenttia ja nuorisojärjestötoimijoista 10 prosenttia arvioi nuorten vapaaehtoisen tai omaehtoisen toiminnan vähentyneen.

Erityisesti järjestökentällä ollaan huolissaan siitä, miten vapaaehtoistyön väheneminen, vapaaehtoisten jaksaminen ja hankaluudet sitouttaa nuoria toimintaan ovat vaikuttaneet kokonaisuudessaan nuorisotyöhön. Monen vastaajan mukaan nuoret sitoutuvat järjestöjen toimintaan aiempaa heikommin tai lyhytjänteisemmin. Jäsenmäärän lasku heijastuu monissa järjestöissä suoraan vapaaehtoisten määrään, ja moni nuorisojärjestötoimija onkin huolissaan aiempaa harvempilukuisten aktiivien kasvaneesta työtaakasta.

Vapaaehtoistoiminta ja nuorten omaehtoinen toiminta ovat tiiviisti kytköksissä nuorten haluun vaikuttaa ja osallistua. Vaikka nuorten sitouttamisessa ja uusien jäsenten löytämisessä nähdään järjestökentällä haasteita, ajatellaan nuorten olevan aiempaa kiinnostuneempia vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja edistämään merkitykselliseksi kokemiaan asioita. Nuorten omaehtoisen toiminnan nähdään lisääntyneen sekä kunnallisessa nuorisotyössä että järjestökentällä erityisesti arvopohjaisessa työssä, esimerkiksi tasa-arvon edistämisessä tai ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Herännyt aktiivisuus erilaisiin vaikuttamisen keinoihin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen tukee tunnetta siitä, että voi olla osa jotakin itselleen merkityksellistä

Kunnallisen nuorisotyön toimija

“Järjestöt ja niissä toimiminen ei kiinnosta (jäsenyys, vapaaehtoisuus).”
“Nuorten halu osallistua ja vaikuttaa on kasvanut niin pieniin kuin suuriin asioihin (lähiympäristö, politiikka, oma tulevaisuus, isommat ja globaalit kysymykset).”
“Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvä kiinnostus on lisääntynyt se näkyy myös käytännön tekoina ja toimintana.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

“Some ym. kanavat verkossa mahdollistavat koko ajan uusia erilaisia osallistumisen ja osallisuuden muotoja. Ohjauspalvelut tarjoavat matalan kynnyksen toimintaa asioiden selkeyttämiseksi ja nuorten osallistumista päätöksentekoon aletaan arvostaa enemmän.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

Nuorten kansalaisaktivismi ja vaikuttamisinnokkuus

Nuorisojärjestötoimijoista 67 prosenttia ja kunnallisen nuorisotyön toimijoista 52 prosenttia arvioi, että nuorten kansalaisaktivismi ja vaikuttamisinnokkuus ovat nousseet nuorisotyössä aiempaa näkyvämmiksi ilmiöiksi viimeisen viiden vuoden aikana. Toisaalta 10 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista näkee ilmiön näkyvän aiempaa vähemmän nuorisotyön kentällä. Myös evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien toiminnassa nuorten vaikuttamisinnokkuuden nähdään kasvaneen.

Nuoria kuullaan kaikkien nuorisoalalla toimivien tahojen mukaan aiempaa enemmän, ja nuoria osallistetaan päätöksentekoon useilla eri tasoilla. Digitalisaation ja globalisaation nähdään avanneen nuorille uudenlaisia väyliä toimimiseen, verkostoitumiseen ja vaikuttamiseen. Toimijat näkevät nuorten sukupolven aktiivisena, tiedostavana ja motivoituneena vaikuttamaan itselleen tärkeiksi kokemiinsa teemoihin.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »