Nuorten mielenterveysongelmat

Nuorten mielenterveysongelmat ovat sekä kunta- että järjestökyselyn vastausten perusteella yksi korostuneimmista nuorisotyössä kohdatuista ilmiöistä. 79 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista ja 72 prosenttia nuorisojärjestötoimijoista arvioi ilmiön korostuneen viimeisten viiden vuoden aikana. 

Toimijat ovat huolissaan siitä, miten voimakkaasti nuorten mielenterveysongelmat näkyvät nuorisotyössä. Monien paikkakuntien hyvin heikko mielenterveyspalvelutilanne herättää myös huolta. Mielenterveyden haasteiden nähdään kytkeytyvän niin koulustressiin, heikkoon työllistymiseen ja epävarmuuteen tulevaisuudesta kuin yksinäisyyteen, sosiaalisen median negatiivisiin puoliin ja päihde- sekä peliriippuvuuteen.

“Vaikka nuorilla menee yleisesti ottaen hyvin, niin hektisessä maailmassa on myös helppo syrjäytyä ja jäädä ”ulos”. Myös nuorten mielenterveysongelmat näyttävät lisääntyneen, ainakin ne näkyvät entistä enemmän nuorisotyössä.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

“Yksinäisyys sekä mielenterveys ovat nousseet huolilistan kärkeen.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

Nuorten yksinäisyys

Nuorten yksinäisyys nousee vastauksissa kunnallisen nuorisotyön neljän eniten yleistyneen ilmiön joukkoon. 67 prosenttia kuntakyselyyn vastanneista kunnallisen nuorisotyön toimijoista arvioi, että yksinäisyyteen liittyvät keskustelut ja aiheen käsitteleminen nuorisotyössä ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Sekä kunta- että järjestökyselyiden avovastauksissa huoli nuorten kasvavasta yksinäisyydestä ja tarpeesta sen ehkäisemiseen yhdistetään esimerkiksi syrjäytymisen, eriarvoistumisen ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen.

Nuorten hyvinvointi

Kuntavastaajista 62 prosenttia ja järjestövastaajista 55 prosenttia näkee nuorten hyvinvoinnin puhuttavan nuoria ja näkyvän nuorisotyössä aiempaa enemmän. Nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ollaan nuorisoalalla huolissaan, mutta toisaalta useiden tekijöiden nähdään lisänneen nuorten hyvinvointia. Vastaajat arvioivat, että nuorten hyvinvointiin panostetaan aiempaa enemmän ja että heillä on keskimäärin aiempia sukupolvia terveellisemmät elintavat. Valtaosa nuorista voi vastaajien mielestä hyvin, minkä nähdään osittain johtuvan paremmista nuorille suunnatuista palveluista sekä nuorten lisääntyneestä hyvinvointitietoisuudesta.

“Hyvinvointitietoisuus on lisääntynyt ja mahdollisuus elää tervettä elämää on aiempia sukupolvia parempi.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

Nuorten kaverisuhteita edistävä toiminta

Nuorten kaverisuhteita edistävä toiminta sijoittuu nuorisotyön keskiöön, mutta lisäksi se on yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Noin 40 prosenttia sekä kunnallisen nuorisotyön toimijoista että järjestötoimijoista ilmoitti nuorten kaverisuhteiden edistämisen lisääntyneen nuorisotyössä. Nuorten kaverisuhteita edistävä toiminta on myös yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa. 

Erityisesti järjestöjen ja seurakuntien tekemä nuorisotyö kokoaa yhteen samoista asioista ja teemoista kiinnostuneita nuoria ja tarjoaa nuorille joukkoon kuulumisen paikkoja. Vastaajatahosta riippumatta useat toimijat näkevät, että nuoret arvostavat yhteisöllisyyttä aiempaa enemmän.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »