Päihteiden käyttö

Vaikka nuorten päihteiden käyttö näkyy ilmiönä nuorisotyössä vähemmän kuin aiemmin, aiheuttavat päihteet nuorisoalan toimijoissa myös uusia huolia. Huolta aiheuttaa ennen kaikkea nuorten sallivampi suhtautuminen huumeisiin sekä huumeiden ja nuuskan käytön yleistyminen. Toisaalta toimijat pohtivat, että nuorten päihteiden käyttö yleisesti on vähentynyt. Erityisesti humalahakuisen juomisen ja tupakan polttamisen suosio on vähentynyt nuorten keskuudessa.

39 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista ja 26 prosenttia nuorisojärjestötoimijoista pohtii nuorten päihteiden käytön korostuneen ilmiönä viimeisten viiden vuoden aikana. Kuitenkin jopa 51 prosenttia nuorisojärjestötoimijoista näkee ilmiön näkyvän aiempaa heikompana nuorisotyön kentällä. Vastaavasti vain 22 prosenttia vastanneista kunnista näkee nuorten päihteiden käytön olevan aiempaa vähemmän läsnä nuorisotyössä tai nuorten elämässä. Järjestöjen myönteisempiä arvioita voi selittää se, että niiden toimintaan hakeutuu nuoria valikoidummin, eikä päihteiden ongelmallinen käyttö välttämättä näyttäydy yhtä merkittävänä ilmiönä kuin kunnallisessa nuorisotyössä.

Päihteiden ongelmallinen käyttö on lähes kaikissa toimijoiden huolenaiheita listaavissa vastauksissa yhdistetty muihin hyvinvointia uhkaaviin ja syrjäytymistä voimistaviin tekijöihin, kuten peli- ja mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja kaverisuhteista eristäytymiseen. Ongelmia ei tulisikaan nähdä irrallisina, vaan on tärkeää tarkastella niitä aiheuttavia rakenteellisia ja eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä. Vaikka moni kunta- ja järjestövastaaja pohtii päihteiden käytöstä puhumisen vähentyneen nuorisotyössä ja yhä useamman nuoren noudattavan terveellisiä elämäntapoja, nivoutuu päihteiden ongelmallinen käyttö heidän vastauksissaan yhteen muiden nuoria syrjäyttävien tekijöiden kanssa.

39%
kuntatoimijoista pohtii nuorten päihteiden käytön korostuneen ilmiönä
51%
järjestötoimijoista kokee päihteiden käytön näkyvän nuorisotyössä aiempaa harvemmin
[Nuorten elämismaailmassa huolettaa] “myönteinen asenne ja suhtautuminen päihteisiin ja etenkin kannabiksen käyttöön.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

Nuorten rikollisuus

Nuorten tekemät rikokset ovat erityisesti järjestövastaajien mukaan vähentyneet. 41 prosenttia vastanneista järjestöistä näkee ilmiön heikentyneen nuorisotyössä tai nuorten elämässä. Kuntapuolen vastauksissa on enemmän hajontaa, ja 21 prosenttia kuntavastaajista kertoo ilmiön olevan jopa aiempaa enemmän näkyvillä nuorisotyössä. 

Avovastausten perusteella kuntavastaajia huolettavat huumeisiin ja väkivaltaan liittyvät rikokset. Kuten päihteiden käyttöön liittyen, järjestöjen positiivisempia arvioita nuorten tekemien rikosten yleisyydestä voi selittää se, ettei ilmiö ole samalla tavalla läsnä järjestöjen tekemässä nuorisotyössä.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »