Nuoret ovat hyvin eri tavoin edustettuina järjestöjen päätöksentekoelimissä

84 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, että heidän sääntömääräissä päätöksentekoelimissään on myös alle 30-vuotiaita. 45 prosentissa vastanneista järjestöistä nuorten osuus on alle puolet kokonaismäärästä. Lisäksi 39 prosentissa vastanneista järjestöistä nuoria on enemmistö päättävistä jäsenistä tai päätöksiä järjestössä tekevät ainoastaan nuoret. Vain 16 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, ettei järjestön sääntömääräisiin päätöksentekoelimiin kuulu lainkaan alle 30-vuotiaita jäseniä.

Kyselyyn vastanneista järjestöistä yli kolmasosa kertoo järjestönsä päätöksentekovallan olevan nuorilla. Lisäksi noin joka viides järjestö ilmoittaa, että nuorilla on kiintiöedustus järjestön hallituksessa. Nuorille on perustettu erillinen vaikuttamisryhmä yli kolmasosaan vastanneista järjestöistä.

Useampi kuin neljä kymmenestä järjestöstä ilmoittaa osallistavansa nuoria kouluttamalla heitä vaikuttamistoimintaan. Lähes yhtä moni vastanneista ilmoittaa, että he edistävät osallisuutta nuorille suunnatuilla ideointitilaisuuksilla ja kuulemisilla tai ovat perustaneet nuorille erillisiä fokusryhmiä. Useampi vastaaja pohtii, että nuorilla tulisi olla järjestön sisällä nykyistä enemmän vaikuttamismahdollisuuksia.

Piirakkakaavio nuorten osuudesta kyselyn vastanneiden järjestöjen päätöksentekoelimissä
Kuinka suuri osuus järjestönne sääntömääräisten päätöksentekoelimien jäsenistä on alle 30-vuotiaita?
Mitä nuorten päätöksentekoon osallistamisen keinoja järjestössänne käytetään?
Järjestömme päätöksentekovalta on nuorilla 36 %
Nuorille on erillinen nuorten (vaikuttaja)ryhmä38 %
Nuorilla on kiintiöedustus hallituksessa22 %
Nuoria koulutetaan vaikuttamistoimintaan42 %
Nuorten oma aloitelaatikko tai sähköinen aloitekanava 7 %
Nuorten kuulemiset, fokusryhmät tai ideointitilaisuudet 38 %
Muu 13 %
“Vuosittain valitaan nuorten ryhmä, nuorisotoimikunta, joka on valtakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä. Keskusjärjestö toimii mahdollistajana ja tukijana ryhmälle. Yhdistyksiä kannustetaan aktiivisesti osallistamaan nuoria paikallistason hallitustyöskentelyyn. Nuoret osallistuvat jonkin verran alueneuvostojen työskentelyyn.”

Nuorisojärjestötoimija

Järjestöt kertovat edistävänsä nuorten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskuntaan hyvin eri keinoin. Osa järjestöistä ilmoittaa osallisuuden edistämisen koskettavan kaikkea toimintaansa. Moni vastanneista järjestöistä kouluttaa nuoria aktiivisesti ja tukee nuorten omaehtoista vaikuttamista, kuten nuorten itse suunnittelemiensa projektien toteutumista.

Osa vastanneista järjestöistä kuvailee vaikuttamistoimintansa konkretisoituvan nuorten kannustamisessa vaikuttamaan ja osallistumaan. Erityisesti vapaaehtoistoiminnan nähdään kasvattavan nuoria ja lisäävän heidän kompetenssiaan vaikuttamistyöhön. Lisäksi osa järjestöistä kertoo edistävänsä nuorten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisesti edunvalvonnan keinoin.

“Kansainvälisessä vapaaehtoistyössä tapahtuu runsaasti non-formaalia oppimista sekä yksilötaitoihin että yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen liittyen. Osallistujat tutustuvat ruohonjuuritason kansalaistoimintaan, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaavat omia rajojaan. Nämä vahvistavat uskoa omaan vaikutusvaltaan ja pärjäämiseen.”

Nuorisojärjestötoimija

“Nuoret ovat aktiivisesti mukana liiton, piirien ja paikallistoiminnan hallinnossa (mm. edustajisto, piirihallitukset). Edustajisto on velvoittanut hallituksen kuulemaan nuoria osana päätöksentekoprosesseja ja valitsemaan nuoria erilaisiin kokoonpanoihin ja järjestön edustustehtäviin. Liittohallitusta avustaviin työryhmiin järjestetään avoin haku ja niihin valitaan nuoria jäseniksi. Lisäksi kahden vuoden välein järjestetään Nuorisokongressi, joka toimii alaikäisten jäsenten omana äänenä liiton hallinnon suuntaan: se ottaa kantaa mm. järjestön vaikuttamistyön tavoitteisiin sekä valitsee omat edustajat edustajiston jäseniksi.”

Nuorisojärjestötoimija

“Toiminnassa mukana olevia nuoria koulutetaan aktiivisiksi vaikuttajiksi. Koulutusta saavat sekä vaikuttamisesta kiinnostuneet maahanmuuttajanuoret, 11-18-vuotiaista nuorista koostuva lastenhallitus että nuoret vapaaehtoiset. Heidän omaehtoista vaikuttamistoimintaansa myös tuetaan.”

Nuorisojärjestötoimija

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »