Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat tekevät nuorisotyötä pääasiallisesti omissa tiloissaan. Lisäksi niiden käytössä on usein leirikeskuksia, ja tiloja saadaan käyttöön myös yhteistyökumppaneiden kautta. Seurakunnat tekevät myös aktiivisesti kouluyhteistyötä koulun tiloissa, minkä lisäksi jalkautuvaa toimintaa, pop up -toimintaa ja digitaalista nuorisotyötä tehdään yhä enemmän.

Vuonna 2019 toteutetusta kyselytutkimuksesta* selviää, että seurakuntien digitaaliselle nuorisotyölle toivotaan selkeämpiä tavoitteita. Digitaalinen varhaiskasvatus ja nuorisotyö on lähtenyt hyvin käyntiin monissa seurakunnissa, ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Työhön kuitenkin kaivataan selvästi nykyistä enemmän resursointia ja suunnittelua.

Nuorisotyön kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla on oman arvionsa mukaan vähintään perustasoiset tai sitä paremmat digitaidot. Vastaajista jopa 84 % haluaisi hyödyntää digitaalista mediaa enemmän seurakunnan nuorisotyössä.

Enemmistö vastaajista näkee sosiaalisessa mediassa tehtävän nuorisotyön ja siellä tapahtuvan nuorten tavoittamisen selkeänä osana nuorisotyöntekijän työnkuvaa. Lisäksi valtaosa vastaajista pitää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvia kohtaamisia nuorten kanssa yhtä aitoina kuin kasvokkaisia kohtaamisia. Kirkon nuorisotyöntekijät toivovat, että nuorten osallistumista ja omaehtoista tekemistä pystyttäisiin lisäämään digitaalisissa ympäristöissä.

82%
kirkon nuorisotyntekijöistä haluaisi kehittyä digitaalisten sisältöjen tuottamisessa
84%
kirkon nuorisotyöntekijöistä kokee, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää nuorisotyössä enemmän
35%
kirkon nuorisotyöntekijöistä pitää omia digitaitojaan vähintään hyvinä

* Linkki kyselytutkimukseen

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »