Järjestöjen tekemä nuorisotyö on saatujen vastausten perusteella tyypillisimmin vaikuttavaa, nuorten etuja valvovaa, kouluttavaa ja kansainvälistä. Noin joka toinen vastanneista järjestöistä kertoo tekevänsä osallisuustyötä ja kulttuurista nuorisotyötä tai järjestävänsä leiritoimintaa. Lisäksi nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita ylläpitää ja tarjoaa noin neljä vastaajaa kymmenestä.

Vajaa kolmannes vastanneista järjestöistä kertoo järjestävänsä säännöllisempää tai viikoittaista toimintaa esimerkiksi koordinoimalla kerhojen ja ryhmien tapaamisia. Retkitoimintaa järjestää noin joka kolmas vastanneista, samoin verkkonuorisotyötä ja työpajatoimintaa. Toimintamuotoina mainittiin myös ehkäisevä päihdetyö, seikkailukasvatus, luontopedagogiikka ja draamakasvatus. Lisäksi noin joka viides järjestö ilmoitti toteuttavansa joitain muita nuorisotyön muotoja toiminnassaan. 

Järjestökentällä toteutetaan aiempaa useampia nuorisotyön työmuotoja. 58 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, että heidän toteuttamiensa työmuotojen määrä on lisääntynyt. Kyselyn vastauksista ilmenee, että iso osa järjestöistä tekee entistä aktiivisemmin vaikuttamis- ja osallisuustyötä sekä edunvalvontaa. Moni järjestää nuorille myös aiempaa enemmän koulutusta, neuvontaa ja kursseja. Nuorisotyö jalkautuu aktiivisemmin, ja myös etsivää nuorisotyötä tehdään järjestökentällä aiempaa enemmän. Lisäksi useat vastaajat mainitsivat sensitiivisen ja monikulttuurisen työn lisääntyneen ja että ryhmätoimintaa ja tapahtumia järjestetään aktiivisemmin.

Supistuneet työmuodot ovat järjestökentällä samankaltaisia kuin kunnallisen nuorisotyön puolella. Leiritoiminnan väheneminen mainittiin monessa järjestökyselyn avovastauksessa, samoin kerhotoiminnan hiipuminen. Osa vastanneista järjestöistä on viimeisten vuosien aikana vähentänyt järjestämiensä koulutusten ja kurssien määrää. Syynä vähentymiseen mainitaan useimmiten puutteelliset resurssit tai organisaation sisäiset muutokset, kuten järjestön aiempaa vahvempi rooli toimintoja koordinoivana järjestönä.

Toteutetaanko järjestössänne seuraavia nuorisotyön muotoja?
Piirakkakaavio nuorisotyön työmuotojen määrän muutoksesta vastanneissa järjestöissä
Miten toteutettujen nuorisotyön työmuotojen määrä on muuttunut järjestössänne viimeisten viiden vuoden aikana?
“Kasvua on havaittavissa kerhotoiminnassa (ryhmätoiminta) ja nuorten yritystoiminnassa, tapahtumatuotannossa ja nuorten omissa projekteissa (osallisuus).”

Nuorisojärjestötoimija

“Painopiste on siirtynyt entistä selvimmin kohti palvelujärjestömäistä toimintaa, eli järjestämme esimerkiksi koulutuksia aikuisille, jotka toimivat nuorten kanssa.”

Nuorisojärjestötoimija

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »