Puolet järjestötoimijoista nostaa ilmastonmuutoksen kolmen suurimman huolenaiheen joukkoon, kuntatoimijoista joka kymmenes

Ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä puhuminen nuorten keskuudessa on lisääntynyt kaikkien toimijoiden mukaan. Nuorisojärjestötoimijoista jopa 91 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen puhuttavan nuoria aiempaa enemmän ja olevan vahvemmin läsnä myös nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön tekijöistä 67 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymysten olevan aiempaa korostuneemmin läsnä nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa. Ilmastonmuutos on myös nuoriin liittyvistä ilmiöistä ainoita, jonka esiintyvyys ei ole minkään toimijatahon mukaan vähentynyt lainkaan.

Ympäristökysymykset herättävät huolta sekä nuorten että heidän kanssaan työskentelevien aikuisten keskuudessa. Aiheeseen yhdistyy huoli globaalista turvattomuudesta ja epävarmasta poliittisesta tilanteesta. Huoli ilmastosta ja maapallon tulevaisuudesta horjuttaa nuorisotyötä tekevien mukaan nuorten uskoa tulevaisuuteen ja aiheuttaa nuorissa aiempaa enemmän ahdistusta.

Toisaalta vastaajat näkevät, että jaettu huoli on kasvattanut nuorten kiinnostusta osallistua ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Nuorten kuvaillaan olevan aiempaa tiedostavampia ja valmiita toimimaan aktiivisesti itselleen tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.

“Ilmastonmuutos ja sen seuraukset; nuoria ei kuulla heidän aiheellisessa huolessaan ja halussaan tehdä asialle merkittävästi jotain.”

Nuorisojärjestötoimija

“Nuoret ovat valveutuneempia ympäristöasioissa ja tekevätkin rohkeita päätöksiä ympäristön ja ilmastonmuutoksen eteen.”

Nuorisojärjestötoimija

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »