Järjestöjen nuorisotyö

Yhdenvertaisuus järjestöjen nuorisotyössä

Valtaosassa vastanneista järjestöistä on käytössä tai suunnitteilla toimintaa ohjaava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Kaikista vastanneista järjestöistä 54 prosenttia ilmoittaa, että heillä yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelman avulla. Kyselyn vastausten perusteella monissa järjestöissä on saatu kehitettyä toimintaa ja toimintaympäristöjä merkittävästi, kun nuoret on otettu mukaan yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoon.

Lue lisää

Nuoret vaikuttajina järjestöissä

Nuoret ovat hyvin eri tavoin edustettuina järjestöjen päätöksentekoelimissä. Kokonaisuudessaan 84 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, että heidän sääntömääräissä päätöksentekoelimissään on myös alle 30-vuotiaita. 39 prosentissa vastanneista järjestöistä nuoria on enemmistö päättävistä jäsenistä tai päätöksiä järjestössä tekevät ainoastaan nuoret.

Lue lisää

Järjestöjen yhteistyökumppanit

Kyselyn vastausten perusteella järjestöt tekevät useimmiten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Vastanneet järjestöt tekevät tyypillisesti yhteistyötä oman alansa kattojärjestöjen ja muiden samalla kentällä toimivien järjestöjen kanssa. 52 prosenttia vastanneista järjestöistä tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Miltei kaksi kolmesta vastanneesta järjestöstä tekee yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön henkilöstö

Kyselyyn vastanneiden järjestöjen työntekijäresursseissa on suuria eroja. Kolmannes vastanneista järjestöistä ilmoittaa henkilöstönsä määräksi alle viisi henkilötyövuotta. Reilu kymmenesosa vastanneista järjestöistä ilmoittaa henkilötyövuosiensa määrän olevan 100–300. Osa järjestöistä tarkentaa, että vaikka kokonaishenkilötyövuosien määrä järjestössä on suhteellisen suuri, nuorten kanssa tai nuorisotyön parissa työskentelee huomattavasti harvempi työntekijä.

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön rahoitus

42 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa järjestön nuorisotyön rahoituksen kasvaneen viimeisten viiden vuoden aikana. Kolmasosa järjestöistä kertoo rahoituksen pysyneen samana ja neljäsosa vastanneista kertoo sen vähentyneen. Noin puolet vastanneista järjestöistä uskoo rahoituksensa pysyvän samana, noin neljäsosa sen kasvavan ja noin neljäsosa sen vähenevän.

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön työmuodot

Järjestöjen tekemä nuorisotyö on saatujen vastausten perusteella tyypillisimmin vaikuttavaa, nuorten etuja valvovaa, kouluttavaa ja kansainvälistä. Noin joka toinen vastanneista järjestöistä kertoo tekevänsä osallisuustyötä ja kulttuurista nuorisotyötä tai järjestävänsä leiritoimintaa. Lisäksi nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita ylläpitää ja tarjoaa noin neljä vastaajaa kymmenestä.

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön toimintaympäristöt

Suurin osa kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoi toteuttavansa nuorisotoimintaa useissa eri toimipaikoissa ja -tiloissa riippuen toiminnan sisällöistä ja yhteistyökumppaneista. Moni vastanneista järjestöistä kertoo toteuttavansa aiempaa enemmän jalkautuvaa ja lähellä nuoria tehtävää nuorisotyötä, mikä heijastuu myös toimitilojen käyttöön ja variaatioon. Järjestöjen nuorisotyö jalkautuu kunnallisen nuorisotyön tavoin usein kouluille, julkisiin tiloihin ja tapahtumiin.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »